Word of the Day

urbane  |  सभ्य

urbane

भारताच्या व्हड शारां भायर रावपी विस्तृत दर्शकगणाक, चडशे नवे अंक आनी टीवी वयले कार्यक्रम इतले सभ्य लागतात की तांकां ते आकर्शक दिसनात.

tirade  |  निंदा

tirade

शिक्षक-पालक बसकेच्या वेळार, पालक मंडळीच्या मुखेल्यान विद्यालयाचे खाणजेवण कुडींत मेळपी गोड पेयाचे विक्रे विरुद्ध निंदा करपाक सुरवात केली.

Subscribe to Word of the Day

Please provide your email address and will send new Word directly to your email!

SHABDKOSH Apps

SHABDKOSH Logo Shabdkosh  Premium

Ad-free experience & much more

Sponsored Links

Connect on Facebook!