Shabdkosh®

Language Support Forums | भाषा सहयोग मंच

इंग्लिश भाषेत कळ आली

20 Nov 2023 17:59


20 Nov 2023 17:59
Vijay Lambole
New Member
20 Nov 2023 17:59

इंग्लिश भाषेत कळ आली ला काय शब्द आहे