Advertisement - Remove

despite - Example Sentences

ഡിസ്പാഇട
Despite your stupid jokes you secretly blame me for the accident
നിന്‍റെ തരംതാണ തമാശയെ അപലംബിക്കുന്നു നീ തന്ത്രപരമായി ആ അത്യാഹിതത്തില്‍ എന്നെ കുരുക്കിയതാണ്
Despite two successive years of drought, crop production in the State has been estimated at 95 per cent of the normal.
തുടര്‍ച്ചയായി രണ്ടു വര്‍ഷം വരള്‍ച്ചയുണ്ടായെങ്കിലും കാര്‍ഷികോല്‍പാദനം 95 ശതമാനം നിലനിര്‍ത്താന്‍ സാധിച്ചു.
Despite the busy schedules and familial responsibilities, teachers ensure that students are able to learn new ideas and concepts with ease.
കുടുംബപരമായ ചുമതലകളും, തിരക്കിട്ട സമയക്രമവുമാണെങ്കിലും, വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പുതിയ ആശയങ്ങളും ധാരണകളും, പഠിക്കാന്‍ കഴിയുന്നുവെന്ന് അധ്യാപകര്‍ ഉറപ്പുവരുത്തും.
Despite our own needs, we have ensured medical supplies to over 123 partner countries, including 59 members of NAM .
ആഭ്യന്തര ആവശ്യം നിലനില്‍ക്കുമ്പോഴും 123 രാജ്യങ്ങള്‍ക്കു മരുന്നു നല്‍കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ തയ്യാറായി.
He cited the examples of common countrymen like KC Mohan of Tamil Nadu, Gautam Das of Agartala, Raju a Divyang from Pathankot, who went out of their way despite limited means to help others in this time of crisis.
പ്രതിസന്ധിക്കിടെ കയ്യിലുള്ള പരിമിതമായ വിഭവങ്ങള്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി തയ്യാറായ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കെ.സി.മോഹന്‍, അഗര്‍ത്തലയിലെ ഗൗതംദാസ്, പഥാന്‍കോട്ടിലെ ദിവ്യാംഗനായ രാജു എന്നീ സാധാരണക്കാരെ ഉദാഹരണമായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
Advertisement - Remove
Despite the COVID-19 epidemic, the Government will not let the resources of BRO fall short.
30 മുതല്‍ 300 മീറ്റര്‍ വരെ നീളത്തിലുള്ള ഈ പാലങ്ങള്‍ 43 കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് നിര്‍മിച്ചത്.
Despite the challenges, agriculture universities and ICAR have made remarkable progress in agriculture productivity and production thereby helping small and marginal farmers in enhancing their income.
കര്‍ഷകര്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് മികച്ച വില ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി നബാര്‍ഡിന്റെ സഹായത്തോടെ ആരംഭിച്ച കര്‍ഷക സഹായ കേന്ദ്രത്തിലൂടെ വിപണനം ചെയ്യുന്നതിന് സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചു.
Despite the strides we have taken as a country, there remain regional, rural-urban and gender and community imbalances in terms of health provision. Without adequately addressing these, we cannot rest.
ഒരു രാഷ്ട്രമെന്ന നിലയില്‍ പലതും നാം തരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആരോഗ്യ സൗകര്യങ്ങളുടെ ലഭ്യതയില്‍ ഇപ്പോഴും മേഖലാ, നഗര -ഗ്രാമ, ലിംഗ, സമുദായ അസമത്വങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇവയെ മതിയാംവണ്ണം പരിഹരിക്കുന്നതുവരെ നമുക്ക് വിശ്രമിക്കാനാവില്ല.

Articles

Languages

Important words and phrases in Marathi (For beginners)

14 Sep 2021

Learning a new language can be difficult. But with constant practice and learning it can be easy. Starting to talk in the language you are trying to…

Continue reading
Languages

Tips to improve your spellings

31 Aug 2021

Writing in English is as important as speaking. To learn to write correctly might seem like a difficult task. There are always some tips that you need…

Continue reading
Languages

Active Voice and Passive Voice

24 Aug 2021

This article will help you understand the difference between active and passive voice and make your written and spoken skills of language better.

Continue reading
Languages

Difference between Voice and Speech in Grammar

23 Aug 2021

English learners may get confused between the use of these two topics and end up making mistakes. Read this short article to help yourself and improve…

Continue reading
Languages

Direct and Indirect speech

19 Aug 2021

Knowing how to use direct and indirect speech in English is considered important in spoken English. Read the article below and understand how to use…

Continue reading
Languages

Types of nouns

17 Aug 2021

Nouns are the largest group of words in any language. Understanding them and using them correctly while learning the language is considered very…

Continue reading
Languages

Ways to improve your spoken English skills

16 Aug 2021

Improving spoken languages might seem as a challenge. But, with proper guidance and tips, it is not too difficult.

Continue reading
Languages

Punctuation rules

13 Aug 2021

Read these basic rules that would help improve you writing style and make it a little more formal.

Continue reading