బొంగరము (bongaramu) - Meaning in English

boṅgaramubongaramu
Did you mean:

Suggestions

We are constantly improving our dictionaries. Still, it is possible that some words are not available. You can ask other members in forums, or send us email. We will try and help.

Description

బొంగరము కొయ్యతో చేయబడిన ఒక ఆట వస్తువు. దీనికి తాడు కట్టి బలంగా తిప్పితే కొద్దిసేపు గుండ్రంగా తన అక్షం చుట్టూ తిరుగుతుంది. పల్లెలలో ఒకప్పుడు పిల్లా పెద్దా తేడా లేకుండా ప్రతిఒక్కరు బొంగరాలు తిప్పేవారు. దీనిని తిప్పడానికి వాడే త్రాడుని ప్రత్యేకంగా తయారు చేసేవారు. దీనిని జాటీ అంటారు. దీనితో బొంగరాల ఆట కూడా ఆడతారు. ఇందులో ఓడిపోయినవారి బొంగరాన్ని ఒక గుండ్రని వలయాకారపు గుంతలో ఉంచి అందరూ దానిని గురి చూసి కొడతారు. తాడుతో బొంగరం తిప్పటం, ఎక్కువ సేపు తిరిగేలా చేయటం, అరచేతిలో బొంగరాన్ని ఆడించటం గొప్ప నైపుణ్యానికి పరీక్షే. మారుతున్న కాలంతో పాటు ఈ గ్రామీణ క్రీడ కూడా కనుమరుగవుతోంది. ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ బొంగరాలు కూడా వస్తున్నాయి.

A spinning top, or simply a top, is a toy with a squat body and a sharp point at the bottom, designed to be spun on its vertical axis, balancing on the tip due to the gyroscopic effect.

Also see "బొంగరము" on Wikipedia

SHABDKOSH Apps

SHABDKOSH Logo Shabdkosh  Premium

Ad-free experience & much more

Basic rules of grammar

There are many rules to follow in grammar. Read these basic rules to understand the basics of it and slowly develop and improve the language. Read more »

French words used in English

Using French words while talking in English is not new. French has been a part of English language for a very long time now. Learn these and add them to your vocabulary. Read more »

Types of nouns

Nouns are the largest group of words in any language. Understanding them and using them correctly while learning the language is considered very important. Read more »

Basic conversation skills (for Hindi learners)

Learn Hindi with the help of these skills. Learn to use the right words and sentences in different situations. Read more »
Read more articles »

Also See

Sentences with the word బొంగరము

Words that rhyme with బొంగరము

Try our Telugu English Translator

About బొంగరము in English

See బొంగరము meaning in English, బొంగరము definition, translation and meaning of బొంగరము in English. Learn and practice the pronunciation of బొంగరము. Find the answer of what is the meaning of బొంగరము in English.

Tags for the entry "బొంగరము"

What is బొంగరము meaning in English, బొంగరము translation in English, బొంగరము definition, pronunciations and examples of బొంగరము in English.

Our Apps are nice too!

Dictionary. Translation. Vocabulary.
Games. Quotes. Forums. Lists. And more...

Vocabulary & Quizzes

Try our vocabulary lists and quizzes.