ਕਾਕਾ - Meaning in English

ਕਾਕਾ

Popularity:
Difficulty:

Pronunciation

kākākaakaa

Meanings of ਕਾਕਾ in English

noun 

  1. boy(m)
  2. child(m)
  3. male child(m)
  4. son(m)
  5. youngster(m)

 

  1. kaka

Description

Credit: Greatness21
License: CC BY-SA 4.0

ਰਿਕਾਰਡੋ ਕਾਕਾ (Eng: Ricardo Kaka') [ਪੂਰਾ ਨਾਮ : ਰਿਕਾਰਡੋ ਇਜੇਕਸਨ ਡਾਸ ਸੈਂਟੋਸ ਲੀਤੇ]; ਦਾ ਜਨਮ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਕਾ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡੋ ਕਾਕਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜੋ ਓਰਲੈਂਡੋ ਸਿਟੀ ਦੀ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਵਜੋਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। 

Ricardo Izecson dos Santos Leite, commonly known as Kaká or Ricardo Kaká, is a Brazilian former professional footballer who played as an attacking midfielder. In his prime as a playmaker at AC Milan, a period marked by his creative passing, goal scoring and dribbles from midfield, Kaká is widely considered one of the best players of his generation. With success at club and international level, he is one of eight players to have won the FIFA World Cup, the UEFA Champions League and the Ballon d'Or.

Also see "ਕਾਕਾ" on Wikipedia

Advertisement

SHABDKOSH Apps

SHABDKOSH Logo Shabdkosh  Premium

Ad-free experience & much more

Irregular Verbs

09 Aug 2021
Irregular verbs are used more than the regular verbs in English language. Understanding these verbs might seem difficult, but all you need is some practice and good observation. In this article you will find a list of verbs that are irregular and… Read more »

Types of sentences

19 Jul 2021
Learn to know the difference between type of sentences you use while talking to people. Also improve your tone and way of talking and convey messages effectively! Read more »

Difference between Voice and Speech in Grammar

23 Aug 2021
English learners may get confused between the use of these two topics and end up making mistakes. Read this short article to help yourself and improve your language. Read more »
Read more articles »

ਕਾਕਾ Meaning in English

See ਕਾਕਾ meaning in English, ਕਾਕਾ definition, translation and meaning of ਕਾਕਾ in English. Learn and practice the pronunciation of ਕਾਕਾ. Find the answer of what is the meaning of ਕਾਕਾ in English.

Tags for the entry "ਕਾਕਾ"

What is ਕਾਕਾ meaning in English, ਕਾਕਾ translation in English, ਕਾਕਾ definition, pronunciations and examples of ਕਾਕਾ in English.

Also see: Punjabi to English Translation

Our Apps are nice too!

Dictionary. Translation. Vocabulary.
Games. Quotes. Forums. Lists. And more...

Vocabulary & Quizzes

Try our vocabulary lists and quizzes.

No cover image uploaded

Airport

This list contains words which we see at an airport while travelling. How many can you identify?
No cover image uploaded

Snacks

A list of snacks that we enjoy eating in between our major meals of a day. Can you identify them all?
No cover image uploaded

Fruits

We often come across various fruits but are not able to identify their names. The list helps you to explore the different names of fruits.