હકારાત્મક (hakaratmaka) - Meaning in English

હકારાત્મક

Popularity:
hakārātmakahakaaraatmaka

હકારાત્મક - Meaning in English

More matches for હકારાત્મક

noun 

હકારાત્મક અસરpositive effect
હકારાત્મક પરિણામોpositive results
હકારાત્મક વલણpositive attitude
હકારાત્મક અસરpositive impact
હકારાત્મક મૂલ્યpositive value
હકારાત્મક પ્રતિક્રિયાpositive reaction
હકારાત્મક પ્રતિસાદpositive response
હકારાત્મક પ્રતિસાદpositive feedback
હકારાત્મક પાસાઓpositive aspects
હકારાત્મક કાયદોpositive law

Advertisement

SHABDKOSH Apps

SHABDKOSH Logo Shabdkosh  Premium

Ad-free experience & much more

20 important phrases to learn in Hindi

Knowing Hindi has its own advantages. Learn these sentences if you are new to this language or if you travelling to India and impress people with your language skills! Read more »

Types of nouns

Nouns are the largest group of words in any language. Understanding them and using them correctly while learning the language is considered very important. Read more »

Fun facts about Hindi

Every language comes with facts and history. Hindi is no exception. Know these facts and your learning process. Read more »

Parts of speech

Learning parts of speech helps you to form better sentences and improves overall language learning. Read the article and try to make changes in your written and spoken language. Read more »
Read more articles »

Also See

Sentences with the word હકારાત્મક

Words that rhyme with હકારાત્મક

Try our Gujarati English Translator

About હકારાત્મક in English

See હકારાત્મક meaning in English, હકારાત્મક definition, translation and meaning of હકારાત્મક in English. Learn and practice the pronunciation of હકારાત્મક. Find the answer of what is the meaning of હકારાત્મક in English.

Tags for the entry "હકારાત્મક"

What is હકારાત્મક meaning in English, હકારાત્મક translation in English, હકારાત્મક definition, pronunciations and examples of હકારાત્મક in English.

Our Apps are nice too!

Dictionary. Translation. Vocabulary.
Games. Quotes. Forums. Lists. And more...

Vocabulary & Quizzes

Try our vocabulary lists and quizzes.